OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Regulamin OPS II Kadencji
 


  REGULAMIN
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW 
Regulamin przyjęty przez Sesję Plenarną OPS w dniu 3 października 2016 r.


 
REGULAMIN
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW


   Obywatelski Parlament Seniorów jest oddolną, samorządną organizacją środowisk senioralnych powołaną dla reprezentacji, rzecznictwa interesów, prowadzenia dialogu i tworzenia płaszczyzny współpracy z parlamentem i rządem w kreowaniu polityki senioralnej w Polsce.

 
Rozdział I

§1

  1. Obywatelski Parlament Seniorów (dalej: OPS) jest organizacją środowisk polskich seniorów, tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku (dalej: UTW), Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (dalej: PZERiI), gminnych i miejskich rad seniorów  oraz innych organizacji senioralnych.

   2.  OPS tworzą organizacje, które  spełniają  zdefiniowane dla potrzeb OPS kryteria, tj. są „podmiotami  w rozumieniu art. 3 ustawy  o pożytku publicznym i o wolontariacie, zrzeszającymi osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowadzącymi działalność pożytku publicznego ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych”, zwanymi dalej „organizacjami senioralnymi”.

  3. Organizacjami senioralnymi w rozumieniu ust.2 są także Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w strukturach uczelni i innych osób prawnych oraz rady seniorów wszystkich szczebli.

   4.  OPS  jest platformą dialogu i współpracy  z władzami publicznymi  i jednostkami samorządu terytorialnego w tworzeniu i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej.

  5. OPS ma charakter  apolityczny i neutralny  światopoglądowo jednak jest otwarty na partnerstwo  i konstruktywny dialog i współpracę ze wszelkimi świeckimi i kościelnymi organizacjami   działającymi na rzecz seniorów  oraz  innymi organizacjami senioralnymi, dla wspólnego rozwiązywania problemów senioralnych i tworzenia godnych warunków życia osób starszych.

   6. OPS  wpisuje się w realizację priorytetu „Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych” określonego w „Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej  w Polsce na lata 2014-2020” Uchwałą Rady Ministrow z dnia 24.12.2013 r. oraz Ustawy z dnia 11.09.2015   roku „O osobach starszych”.

   7.  Celami OPS są:
       1/  rozwój  instytucjonalny i merytoryczny ogólnopolskiej reprezentacji  osób starszych;
       2/  konsolidacja środowisk seniorskich w Polsce;
       3/  rzecznictwo interesów osób starszych wobec władz publicznych;
       4/  zapewnienie partnerskich relacji środowisk seniorskich z najwyższymi organami władzy
            ustawodawczej i wykonawczej, a także z administracją publiczną wszystkich szczebli.
       5/  działanie na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim przejawom
            dyskryminacji ze względu na wiek oraz nadużyciom na szkodę osób starszych;
       6/  inicjowanie rozwiązań prawnych i zmian obowiązujących przepisów prawa na rzecz poprawy
            sytuacji osób starszych,zdrowego i godnego starzenia się;
       7/  promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych
            oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej;
       8/  promocja powstawania gminnych rad seniorów i współpracy między organizacjami seniorskimi;
       9/  współtworzenie i monitorowanie realizacji polityki senioralnej;
      10/ działanie na  rzecz egzekwowania  praw osób starszych do godnego, niezależnego życia
            i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
      11/ działania na rzecz  poprawy wizerunku i pozycji osoby starszej w rodzinie i  społeczeństwie;
      12/ wspieranie rozwoju srebrnej gospodarki.

 
Rozdział II
                                     
Skład  OPS  i zasady powoływania delegatów

§ 3

   1. Obywatelski Parlament Seniorów liczy 460 delegatów i składa się z delegatów rekomendowanych  przez organizacje senioralne.

   2. Z ogólnej liczby 460  mandatów:
       1/ Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów - przysługuje 25% mandatów, 
           tj. zgłoszenie 115 delegatów;
       2/ Uniwersytetom Trzeciego Wieku i ich związkom  - przysługuje 25% mandatów,
           tj. zgłoszenie 115 delegatów;
       3/ Gminnym i Miejskim Radom Seniorów  - przysługuje 25% mandatów,
           tj. zgłoszenie 115 delegatów;
       4/ innym organizacjiom senioralnym - przysługuje  25 % mandatów,
           tj. zgłoszenie  115 delegatów, przy czym limit ten obejmuje  także osoby
           zaufania publicznego (§ 4, ust.2), o ile takie zostaną zgłoszone.
  
§4

   1. Organ zarządzający każdej  organizacji senioralnej  ma prawo udzielić rekomendacji do OPS swojemu  członkowi gwarantując tym, iż posiada on niezbędne predyspozycje, tj. kwalifikacje, zaangażowanie i doświadczenia w działalności senioralnej pozwalające na aktywne, społeczne sprawowanie mandatu delegata  OPS.

   2. Delegatem do OPS może zostać także osoba nie będąca członkiem organizacji senioralnej, lecz mająca szczególne, udokumentowane zasługi  dla rozwoju ruchu senioralnego i tworzenia polityki senioralnej, która uzyska rekomendację   marszałka województwa, wojewody  lub  Prezydium OPS,  zwana dalej  „osobą zaufania publicznego”.

   3. Wnioskodawca (wojewoda, marszałek, Prezydium OPS) załącza do kwestionariusza akredytacyjnego rekomendację kandydata na osobę zaufania publicznego, obrazującą wyłącznie dokonania w zakresie  działalności na rzecz seniorów.

   4. Osoby zaufania publicznego, w liczbie nie większej niż 5, obciążają liczbę mandatów przyznaną „innym organizacjom senioralnym”. W przypadku zgłoszenie większej liczby kandydatów, wyboru osób zaufania publicznego, w oparciu o ocenę doświadczeń udokumentowanych  w przesłanym zgłoszeniu, dokonuje Zespół ds. akredytacji (określony w § 5, ust.2) zaś pozostałe osoby wpisuje na listę kandydatów na delegatów „innych organizacji senioralnych.”
 
§5

   1. Szczegółowe zasady naboru delegatów do kolejnej kadencji OPS, w tym także sposób powoływania Prezydium OPS, określa Prezydium OPS wspólnie  z prezydiami wszystkich komisji problemowych oraz po konsultacjach z możliwie szerokimi  środowiskami delegatów OPS.

   2. W celu przeprowadzenia akredytacji do kolejnej kadencji OPS, Prezydium OPS powołuje Zespół ds. akredytacji, w skład którego wchodzi: Przewodniczący Zespołu, którym jest wskazany przez Prezydium OPS Wiceprzewodniczący Prezydium, prezydium Komisji organizacyjno-prawnej oraz Sekretarz OPS. Osobami wspierającymi prace Zespołu, z głosem doradczym, mogą być członkowie prezydiów pozostałych komisji problemowych OPS.

   3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do OPS przekroczy liczbę mandatów wynikających z parytetów ustalonych w §3. ust.2. Zespół ds. akredytacji zweryfikuje listę  delegatów do  OPS przyjmując za podstawę dodatkowe kryteria doboru kandydatów:  
       1/ zasięg działania delegującej organizacji obejmujący  co najmniej województwo lub region;
       2/ liczebność członków lub podopiecznych nie mniejsza niż  200 zarejestrowanych osób;
       3/ prowadzenie działalności od dnia zarejestrowania nie mniej niż 3 lata.

   4. Kryteriów określonych w ust.3, nie muszą spełniać delegaci rekrutujący się z gminnych rad seniorów oraz osoby zaufania publicznego.

  5. Zespół ds. akredytacji przedstawia projekt listy kandydatów spełniających kryteria formalne, do zatwierdzenia Prezydium OPS.

 6. Pozostałe zgłoszone osoby spełniające warunki ustalone w niniejszym Regulaminie i szczegółowych Zasadach naboru delegatów, o których mowa w ust.1, które nie znajdą się na liście delegatów, wpisane zostają na listę  rezerwową w kolejności  ustalonej w oparciu  o  poziom spełnienia kryteriów określonych w ust. 3.

   7. W przypadkach powołania do OPS delegatów z listy rezerwowej, ślubowanie od nowych delegatów złożone  osobiście lub na piśmie doręczonym  na adres Sekretariatu OPS,  przyjmie  Prezydium OPS.

   8. Z listy rezerwowej powoływane są także, decyzją  Prezydium OPS osoby w miejsce:
       1/ delegatów, których mandaty wygasły z powodu śmierci;
       2/ delegatów OPS, którzy złożyli pisemną rezygnację z pełnienia mandatu lub funkcji w OPS;
       3/ delegatów, którzy z przyczyn losowych nie mogą wypełniać obowiązków delegata.
 
§6

   1. Delegaci do OPS powoływani są na okres jednej kadencji trwającej 3 lata. Po upływie trwającej 1 rok pierwszej kadencji 20015/2016, druga  kadencja OPS rozpoczyna się w dniu 1.10.2016 roku lub innym wyznaczonym na odbycie sesji inaugurującej II kadencję i trwać będzie do 30.09.2019 roku.

   2. Zgłoszenia delegatów do OPS na drugą kadencję przyjmowane są przez Zespół ds. akredytacji OPS do dnia 15 września w roku rozpoczęcia nowej kadencji.
   
   3. Zgłoszenie delegata do OPS odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu pocztą tradycyjną na adres sekretariatu OPS ul. Patriotów 309, kl. A, lok.15,04 767 Warszawa, pocztą elektroniczną e-mail:biuro@fundacjaoputw.pl lub faxem 22 615 24 46.
         
   4. W przypadku kandydata na osobę zaufania publicznego, a także wniosku o powołanie w skład Prezydium OPS, wnioskodawcy dołączają dodatkową rekomendację pisemną obrazującą dokonania w dziedzinie  polityki senioralnej.

   5. Zespół ds. akredytacji dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów na delegatów do OPS pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i ustalonymi parytetami,  określonymi w niniejszym Regulaminie,  i przedstawia do dalszych decyzji Prezydium OPS projekt listy kandydatów na delegatów do OPS, projekt listy rezerwowej i projekt listy kandydatów zweryfikowanych negatywnie.

   6. Decyzje w sprawach:
       1/ powołania w skład delegatów  kandydatów spełniających kryteria formalne
           i mieszczących się w ustalonych parytetach;
       2/ odmowy wpisania na listę delegatów wskutek niespełnienia kryteriów
           określonych w Regulaminie (zweryfikowani negatywnie przez Zespół ds. akredytacji);
       3/ powołania w skład  delegatów  osób z listy rezerwowej w przypadkach określonych
           w Regulaminie podejmuje Prezydium OPS.

   7. Odwołania od odmownej decyzji Prezydium w sprawie wpisania na listę delegatów, zainteresowane organizacje składają w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o odmowie, tj. od daty wysłania  informacji drogą elektroniczną.

   8. Decyzje w sprawie  odwołań od decyzji odmownych rozpatruje  na wniosek Prezydium Konwent OPS ( określony w Rozdz. V. § 10,p.3), przy obecności  co najmniej 50% składu Konwentu.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów i podejmowane są w terminie do 7 dni od daty  wpłynięcia odwołania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Konwentu, którym  jest Przewodniczący OPS.

   9. Ostateczną listę delegatów, po wyczerpaniu  trybu odwoławczego, zatwierdza Konwent OPS, a Prezydium OPS powiadamia na piśmie, drogą elektroniczną,  każdego z kandydatów o podjętej decyzji.

   10. Potwierdzenie przyjęcia delegata w skład OPS otrzymuje delegat i podmiot zgłaszający.

 
Rozdział III
                                                          
Organizacja OPS
 
    § 7

   1. OPS zbiera się na sesji plenarnej trzykrotnie w czasie trwania kadencji, tj.  w dniu 1 października  każdego roku kadencji, w Sali Posiedzeń Sejmu RP, w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jeśli zwołanie posiedzenia w w/w miejscu i (lub) terminie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe,  inne miejsce posiedzenia oraz jego termin  ustala  Prezydium OPS.

   2. Sesje  plenarne na terenie Sejmu RP przygotowuje Prezydium OPS w uzgodnieniu z Kancelarią Sejmu RP. 

   3. Prezydium OPS proponuje projekt Regulaminu OPS, porządek sesji, przygotowuje projekty dokumentów merytorycznych, uchwał oraz wykonuje inne funkcje organizacyjne.

   4. Sesję OPS otwiera Marszałek Sejmu RP lub wyznaczony przez Marszałka członek Prezydium Sejmu RP. Jeśli z przyczyn niezależnych nie jest to możliwe, posiedzenie plenarne otwiera inna osoba zaproszona przez Prezydium OPS.

   5. Na Sesji inaugurującej kadencję delegaci OPS składają ślubowanie, którego tekst stanowi załącznik do Regulaminu.

   6. Sesje plenarne  OPS są protokołowane.

   7. Ważność uchwał sesji plenarnej OPS wymaga obecności co najmniej 50% składu, tj. 230 delegatów.
                                                                  
§ 8

   1. W okresach między Sesjami  OPS realizuje swoje cele i zadania poprzez pracę Prezydium OPS i działalność  delegatów w komisjach OPS,  a także poprzez:
       1/ bieżącą współpracę z Komisją Polityki Senioralnej Sejmu RP, Komisją Rodziny,
           Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Radą ds. Polityki Senioralnej
           przy MRPiPS oraz innymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi;
       2/ monitorowanie realizacji rządowych programów senioralnych na wszystkich szczeblach
           administracji publicznej;
       3/ współpracę z różnymi organizacjami seniorskimi, organizowanie konferencji, kongresów,
           społecznych konsultacji i debat związanych z tematyką posiedzeń OPS,
           uzgadnianie stanowisk w kluczowych sprawach związanych z celami OPS;
       4/ kierowanie opinii i wniosków do właściwych komisji Sejmu i Senatu w sprawach
           będących przedmiotem prac legislacyjnych;
       5/ udział przedstawicieli OPS w radach społecznych instytucji realizujących zadania 
           na rzecz osób starszych , jak np. ZUS, NFZ i in.
       6/ realizację bieżącej polityki informacyjnej, kontakty z mediami, poprzez stworzenie
           własnego systemu informacji i komunikacji społecznej, prowadzenie strony www,
           wydawanie biuletynów informacyjnych, poradników, czasopism i innych publikacji
           służących realizacji  i promocji celów OPS,
       7/ utrzymywanie kontaktów z Europejskim Parlamentem Seniorów,
           organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i kongresów.
 
 
Rozdział IV

Prawa i obowiązki delegatów do OPS
 
§ 9.

   1. Delegaci  OPS obejmują mandat delegata na 3 letnią kadencję, po złożeniu ślubowania na Sesji Plenarnej OPS. Tekst ślubowania stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu OPS.

   2. Delegaci, którzy nie złożą ślubowania nie obejmują mandatu, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Rozdz. IX § 24, ust.3, w których  ślubowanie może być złożone w innym terminie.

   3. Wszyscy delegaci do OPS posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do organów OPS.

   4. Wykaz Delegatów do OPS jest upubliczniony poprzez  zamieszczenie  na stronie internetowej OPS.

   5. Delegaci OPS:
       1/ biorą udział w Sesji Plenarnej OPS, podejmują uchwały w formie głosowania,
           proponują stanowiska w sprawach będących przedmiotem posiedzenia, 
           zgłaszają inicjatywy, wnioski i  zapytania w trakcie Sesji i w okresie pomiędzy Sesjami;
       2/ realizują cele i bieżące zadania poprzez działalność w komisjach OPS;
       3/ propagują  cele i informują o przebiegu prac OPS w w swoim środowisku;
       4/ współpracują z wojewodą oraz samorządem terytorialnym wszystkich szczebli;
       5/ organizują w miarę potrzeb, w uzgodnieniu z Prezydium OPS,
           zespoły robocze delegatów reprezentujących poszczególne regiony/województwa;
       6/ biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach
           dotyczących osób starszych, prezentując przyjęte stanowiska OPS w sprawach
           będących przedmiotem posiedzeń.

                               
Rozdział V
                                                         
Organy OPS
  
§10

   Organami OPS są:
       1/ Sesja plenarna  OPS;
       2/ Prezydium OPS, które składa się z Przewodniczącego OPS, 4 wiceprzewodniczących OPS
           oraz 3 członków,
       3/ Konwent OPS, w skład którego wchodzi Prezydium OPS, przewodniczący Komisji
           problemowych OPS oraz  osoby zaufania publicznego.
           Przewodniczącym Konwentu OPS jest Przewodniczący OPS.
                                                             
§11

   Do kompetencji Sesji Plenarnej  OPS należy:
       1/ przyjęcie Regulaminu OPS na okres kadencji (tylko na sesji inaugurującej kadencję);
       2/ wprowadzenie zmian w Regulaminie (w dwóch kolejnych sesjach OPS);
       3/ przyjęcie porządku obrad posiedzenia;
       4/ wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących OPS i członków Prezydium OPS.
           Wybory do Prezydium OPS odbywają się tylko na sesji inaugurującej kadencję,
           na okres 3 lat, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Sesji
           delegatów do OPS, którzy złożyli ślubowanie i objęli mandat;
       5/ przyjęcie sprawozdania Prezydium z działalności OPS w minionej kadencji
           lub za ubiegły rok kadencji, udzielenie pokwitowania Prezydium OPS z wykonania  obowiązków;
       6/ przyjęcie uchwał i stanowisk OPS w sprawach wniesionych do porządku posiedzenia;
       7/ zatwierdzenie rocznych planów działalności OPS;
       8/ przyjęcie Deklaracji Programowej.
 
§ 12

   1. Po zamknięciu listy kandydatów na delegatów OPS i otrzymaniu powiadomienia o wpisaniu na listę delegatów na kolejną kadencję OPS, delegaci poszczególnych grup organizacji, tj.  UTW, PZERII, rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych mają prawo zgłoszenia kandydata na przewodniczącego OPS, wiceprzewodniczących i członków prezydium.
Prawo do rekomendowania kandydatów do Prezydium OPS kolejnej Kadencji przysługuje także ustępującemu Prezydium OPS.
   2. Kandydaci do Prezydium OPS muszą wykazać się konkretnymi osiągnięciami i doświadczeniem w działalności w OPS lub nie krótszym niż 3-letnim doświadczeniem w pracach na rzecz organizacji senioralnych, a ponadto złożyć deklarację społecznego sprawowania  funkcji w Prezydium OPS.
 
       § 13          

   Do kompetencji Prezydium OPS należy:
       1/ opracowanie szczegółowego planu pracy dla Prezydium i zatwierdzenie planu pracy
           poszczególnych Komisji, zgodnego z ustalonymi przez sesje plenarną kierunkami strategii;
       2/ przygotowanie  posiedzenia plenarnego delegatów do OPS;
       3/ przygotowanie projektu Regulaminu OPS i jego zmian;
       4/ opracowanie szczegółowych Zasad naboru delegatów do kolejnej kadencji OPS
           w trybie, o którym mówi § 5 ust.1 niniejszego Regulaminu;
       5/ określanie misji i strategii OPS;
       6/ bieżące kontakty z Kancelarią Sejmu oraz innymi podmiotami władzy publicznej i samorządowej;
       7/ ustalanie terminu i porządku posiedzenia OPS;
       8/ rekomendowanie kandydatów na Przewodniczącego OPS, wiceprzewodniczących
           i członków Prezydium,
       9/ powołanie sekretarza OPS, który sprawuje funkcję administracyjną 
           i nie wchodzi w skład Prezydium;
      10/sprawowanie nadzoru nad pracą Komisji OPS;
      11/rekomendowanie osób zaufania publicznego do Konwentu OPS;
      12/zatwierdzanie planów pracy Komisji, zlecanie ekspertyz i opinii,
           powoływanie zespołów ekspertów/grup roboczych;
      13/przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności OPS;
      14/rozpatrywanie wniosków i interpelacji delegatów;
      15/podejmowanie interwencji w sprawach naruszeń regulaminu;
      16/powoływanie biura (sekretariatu OPS) i określanie jego budżetu oraz źródeł finansowania;
      17/prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;
      18/załatwianie wszelkich innych bieżących spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 
§14

   Do kompetencji Przewodniczącego OPS należy:
       1/ reprezentowanie OPS na zewnątrz, w tym wobec  władz publicznych i mediów;
       2/ proponowanie projektu porządku Sesji plenarnej OPS;
       3/ zwoływanie  i ustalanie porządku posiedzeń Prezydium oraz przewodniczenie jego pracom;
       4/ prowadzenie Sesji Plenarnych OPS lub wyznaczanie do ich prowadzenia wiceprzewodniczących;
       5/ przydzielanie   zadań wiceprzewodniczącym;
       6/ zatwierdzanie protokołów z obrad posiedzenia OPS.
 
§ 15
   1. Do kompetencji Konwentu OPS należy:
       1/ rozpatrywanie odwołań od decyzji  Prezydium w sprawie wpisania na listę delegatów;
       2/ mediacje w przypadku zaistnieniu sporu;
       3/ zatwierdzanie ostatecznej listy delegatów;
       4/ wspieranie Prezydium w ubieganiu się o dofinansowanie działalności OPS;
       5/ rozstrzyganie wątpliwości w zakresie kompetencji decyzyjnej i merytorycznej
           organów OPS, o ile zaistnieją  przypadki nieprzewidziane w Regulaminie.
       6/ uzupełnianie składu Prezydium OPS, w przypadku jego uszczuplenia,
           przy czym decyzja w sprawie uzupełnienia składu Prezydium OPS
           wymaga akceptacji najbliższego posiedzenia plenarnego OPS.

   2. Osoba będąca członkiem Konwentu, której dotyczy spór lub w stosunku do której może mieć miejsce  konflikt interesów, nie bierze udziału w orzekaniu w tej konkretnej sprawie.
 
§16

   Do kompetencji Sekretarza (funkcja administracyjna poza Prezydium) należy:
       1/ przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji napływającej do OPS;
       2/ przygotowywanie do podpisu Przewodniczącego i członków Prezydium OPS
           korespondencji z delegatami do OPS, komisjami OPS i instytucjami współpracującymi;
       3/ przygotowywanie  dokumentów na posiedzenia delegatów do OPS;
       4/ archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji OPS;
       5/ prowadzenie biura (sekretariatu) OPS;
       6/ obsługa strony internetowej i poczty elektronicznej;
       7/ protokołowanie posiedzeń plenarnych OPS;
       8/ odbieranie ze stanowiska akredytacji Sejmu RP listy delegatów przybyłych na sesję plenarną,
           sporządzanie listy delegatów nieobecnych i przekazywanie jej Prezydium OPS do dalszych decyzji.

 
Rozdział VI

Komisje OPS

§ 17

   1. Komisje problemowe konstytuują się w dniu sesji inaugurującej kadencję lub innym miejscu i terminie ustalonym przez Prezydium,  przy wsparciu organizacyjnym  członków Prezydium OPS, którzy obejmują stały nadzór nad Komisjami oraz udzielać będą wsparcia w  bieżącej działalności wybranej Komisji.

   2. Jeśli z przyczyn organizacyjnych ukonstytuowanie się Komisji nie jest możliwe w dniu sesji inaugurującej kadencję, Prezydium OPS wyznaczy inny termin i miejsce, w którym nastąpi ukonstytuowanie się i wybór  prezydiów Komisji.

   3. Delegaci OPS składają deklaracje pisemną działania w wybranej Komisji. Akces pracy w Komisji nie jest obligatoryjny.

  4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Prezydium Komisji składające się z Przewodniczącego, 3 Wiceprzewodniczących i sekretarza.

   5. Pracami  każdej Komisji  kieruje Przewodniczący.

   6. Sekretarz Komisji sporządza protokoły z prac Prezydium, listę teleadresową członków Komisji do dalszych kontaktów i współpracy, zaś oryginały deklaracji  przekazuje do  Sekretariatu OPS.  

   7. Do kompetencji Prezydium każdej z Komisji OPS należy:
       1/ przyjęcie   regulaminu działania i opracowanie planu pracy Komisji;
       2/ utrzymywanie stałego kontaktu z członkami komisji, informowanie o podejmowanych
           inicjatywach, zbieranie opinii w sprawach będących w toku załatwiania;
       3/ prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach  kluczowych dla funkcjonowania OPS,
           jak Regulamin OPS, program działania, kierunki strategii itp.;
       4/ uzgadnianie materiałów  przekazywanych do publikacji w mediach oraz na stronie www;
       5/ inicjowanie  kontaktów z członkami OPS w regionach, współpraca z lokalnymi
           władzami samorządowymi oraz koordynacja spraw i prac Komisji określonych
           dalej jako szczegółowe kompetencje każdej z Komisji.
 
§ 18

   1. Komisja ds. organizacyjno-prawnych  zajmuje się następującymi sprawami:
       1/ stałą pracą merytoryczną i koncepcyjną  w zakresie  doskonalenia  organizacji 
           i funkcjonowania OPS;
       2/ opiniowaniem zmian do regulaminu OPS;
       3/ przygotowaniem systemu komunikacji w OPS i relacji z interesariuszami;
       4/ przygotowywaniem opinii i stanowisk Prezydium w sprawach
           inicjatyw legislacyjnych i prawnych dotyczących osób starszych;
       5/ przygotowywaniem projektów porozumień OPS i Komisji z innymi organizacjami,
           regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących OPS;
       6/ opracowaniem regulaminu pracy Komisji i planu pracy na okres  kadencji OPS.

   2. Komisja sporządza ponadto dla potrzeb Prezydium OPS:
       1/ opinie  dotyczące inicjatyw legislacyjnych  i stanowisk dotyczących osób starszych,
       2/ projekty uchwał  Komisji  na sesję plenarną;
       3/ komisja wypracowuje wspólnie z Prezydium OPS docelową, optymalną formę
           organizacyjno-prawną Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 
§ 19

   Komisja ds. strategii, budżetu i finansów  zajmuje się następującymi sprawami:
       1/ stałą pracą merytoryczną i koncepcyjną w zakresie gospodarki finansowej OPS,
           w tym sprawami związanymi z tworzeniem i realizacją budżetu OPS;
       2/ ustalaniem strategicznych celów i kierunków rozwoju OPS;
       3/ planowaniem ogólnopolskich i międzynarodowych imprez senioralnych;
       4/ inicjowaniem ogólnopolskich konkursów zgodnych z celami OPS;
       5/ inicjowaniem współpracy z partnerami społecznymi, pracodawcami i przedsiębiorcami
           realizującymi  zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
       6/ stałą pracą koncepcyjną w zakresie pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie
           organów OPS, w tym środków budżetowych i pozabudżetowych;
       7/ kontrolą  realizacji budżetu;
       8/ pozyskiwaniem darczyńców i sponsorów umożliwiających realizację celów OPS.
 
§ 20

   Komisja ds. informacji, promocji i kontaktów z otoczeniem zajmie się następującymi sprawami:
       1/ przedstawianiem do uzgodnień z Prezydium OPS i Przewodniczącymi Komisji OPS - informacji,
           które będą przekazywane do publicznej wiadomości, dotyczących pracy poszczególnych pionów
           organizacyjnych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
       2/ wyjaśnianiem działań, inicjatyw i projektów podejmowanych przez OPS,
           w tym przygotowywanie oświadczeń i stanowisk oraz ich upublicznianie;
       3/ obsługą pod względem medialnym i wizerunkowym: konferencji prasowych, posiedzeń,
           spotkań oraz wyjazdów Przewodniczącej oraz pozostałych osób ścisłego Kierownictwa
           Obywatelskiego Parlamentu Seniorów;
       4/ prezentowaniem oficjalnych stanowisk, opinii i komunikatów władz
           Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
       5/ analizą informacji prasowych i medialnych dotyczących działalności
           Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odpowiadaniem na ich zapytania,
           w tym reagowaniem na krytykę wyrażoną w mediach - przygotowywaniem i redagowaniem
           sprostowań, polemik oraz wyjaśnień;
       6/ kreowaniem dobrego, medialnego wizerunku OPS;
       7/ inicjowaniem i podejmowaniem działań promujących OPS;
       8/ przygotowywaniem, gromadzeniem i dystrybucją materiałów reklamowych
           i informacyjnych promujących OPS;
       9/ współpracą z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi OPS w zakresie tworzenia
           kompleksowej listy imprez promocyjnych, obsługi medialnej imprez
           oraz ewidencji nagród otrzymywanych oraz podział środków finansowych
           z zakresu promocji i nadzór nad jej realizacją;
      10/przedstawianiem w zależności od potrzeb analizy polityki medialnej
           Obywatelskiego Parlamentu Seniorów;
      11/bezpośrednim administrowaniem stroną internetową Obywatelskiego Parlamentu Seniorów;
      12/prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawach będących przedmiotem działań
           Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,
      13/udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach senioralnych i innych
           imprezach naukowych, integracyjnych oraz służących wymianie doświadczeń w środowisku seniorów;
      14/opiniowaniem projektów porozumień OPS i Komisji z innymi organizacjami, regulaminów
           oraz innych dokumentów dotyczących Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
 
§ 21

   1. Komisja ds. Zdrowia i Opieki Społecznej zajmuje się następujacymi sprawami:
       1/ realizowaniem zadań wynikających z uchwał plenarnych posiedzeń OPS oraz uchwał Prezydium OPS;
       2/ przygotowaniem projektów stanowisk OPS w odniesieniu do rządowych programów
           dotyczących zdrowia i opieki społecznej nad osobami starszymi, w tym stanowisk OPS
           wobec polityki lekowej;
       3/ promowaniem działań na rzecz zdrowego starzenia się i na rzecz poprawy miejsca Polski
           w europejskim rankingu aktywności społecznej;
       4/ działaniami na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej osób starszych;
       5/ przeciwdziałaniem stereotypom w sprawie negatywnego wpływu
           procesów demograficznych na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej;
       6/ monitorowaniem sytuacji zdrowotnej osób starszych i jej uwarunkowań;
       7/ monitorowaniem sytuacji w zakresie dostępu do usług profilaktycznych, leczniczych
           i rehabilitacyjnych, w tym geriatrycznych;
       8/ monitorowaniem jakości podstawowej opieki medycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
           lecznictwa stacjonarnego, lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji osób starszych;
       9/ monitorowaniem dostępu i jakości opieki długoterminowej i opieki paliatywno-hospicyjnej
           nad osobami starszymi,
       10/monitorowaniem problemów w opiece zdrowotnej i socjalnej nad osobami
            starszymi-niesamodzielnymi;
       11/monitorowaniem rządowej polityki lekowej, w tym programu bezpłatnych leków dla osób 75+;
       12/uczestnictwem w tematycznych posiedzeniach sejmowych i senackich komisji
            oraz zespołów parlamentarnych;
       13/inspirowaniem i organizowaniem seminariów i konferencji na tematy związane
            z problematyką  Komisji;
       14/opracowywaniem i wydawaniem materiałów szkoleniowych, informacyjnych
            i popularyzatorskich, w szczególności działaniami na rzecz upowszechniania dobrych praktyk
            związanych z problematyką  Komisji;
       15/utrzymywaniem kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi,
            zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowaniem w nich OPS.

 
Rozdział VII
                                     
Organizacja pracy pomiędzy posiedzeniami OPS
                                    
§ 22

   1. Bieżące zadania wynikające z celów i misji OPS realizowane są przez Prezydium OPS i Komisje OPS.

   2. Komisje OPS pracują w sposób ciągły, przygotowują program działania i przedstawiają Prezydium OPS, w miarę potrzeb aktualizują plan prac.
 
  3. Prezydium OPS może powołać stałe lub doraźnie zespoły ekspertów/grupy robocze do opracowania stanowiska OPS w sprawach będących przedmiotem prac legislacyjnych Sejmu  i Senatu oraz Rady Ministrów, zamawiać opinie lub ekspertyzy.

   4. Każda z Komisji, niezależnie od  merytorycznych problemów senioralnych przypisanych do jej kompetencji może, stosownie do potrzeb wynikających z bieżących wyzwań stojących przed OPS,  powołać grupy robocze/ ekspertów do przygotowania opinii, wniosków lub stanowisk w sprawach bieżących, np. waloryzacji świadczeń senioralnych, problematyki zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rehabilitacji, projektów rozwiązań legislacyjnych  i innych spraw.

   5. Komisje realizują swoje zadania we współpracy z innymi komisjami OPS, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
 
   6. W przypadku gdy działalność Komisji wchodzi w zakres działania innej komisji OPS, działania te powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga  Prezydium OPS.

 
Rozdział VIII
                                               
Finansowanie działalności OPS
 
§ 23

   1. Realizacja zadań i potrzeb OPS opiera się na pracy społecznej delegatów  OPS,  dobrowolnych świadczeniach rzeczowych, świadczeniu pracy i pomocy logistycznej  ze strony pozyskanych partnerów rządowych, samorządowych, społecznych lub biznesowych oraz  organizacji  delegujących  przedstawicieli do OPS.

    2. Prezydium OPS i Komisje zobowiązane są do intensywnych działań mających na celu zapewnienie źródeł finansowania potrzeb merytorycznych i bytowych OPS drogą poszukiwania darczyńców oraz podmiotów mogących przystępować do konkursów grantowych, działające w imieniu i na rzecz OPS  na podstawie  upoważnienia Prezydium OPS lub w partnerstwie z OPS.

   3. Prezydium OPS ma obowiązek zabiegania o  udzielenie pomocy finansowej zapewniającej sprawne funkcjonowania i organizację sesji plenarnych OPS przez podmioty administracji publicznej, w tym Kancelarię Sejmu i Senatu RP, MRPiPS oraz inne organy i instytucje publiczne, o ile tylko zaistnieje taka możliwość prawna.

   4. W stosunkach prawnych, zawieraniu umów,  przyjmowaniu darowizn, regulowaniu zobowiązań  i innych zdarzeniach wymagających dla ważności czynności prawnej osobowości prawnej stron, Obywatelski Parlament Seniorów może korzystać z pośrednictwa lub (i) wsparcia Fundacji „Obywatelski Parlament Seniorów” z siedzibą  w Warszawie, której  głównym statutowym celem jest organizacyjno-prawne, finansowe i logistyczne wspieranie realizacji merytorycznego programu działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jak również innych fundacji gotowych wspomagać realizację celów statutowych  OPS.

   5. Dla realizacji celów określonych w ust 1, Prezydium OPS może udzielić pełnomocnictwa  do występowania w stosunkach prawnych w imieniu OPS, innym podmiotom, zarówno organizacjom delegującej swoich członków jak i innym osobom prawnym.

 
Rozdział IX
                               
Postanowienia końcowe
 
§ 24

   1. Praca w OPS ma charakter pracy społecznej.

   2. Delegaci do OPS mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu OPS, przyjętych uchwał i stanowisk Sesji Plenarnej OPS oraz Prezydium OPS.

   3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Sesji Plenarnej OPS, z ważnych niezależnych od kandydata i nie dających się usunąć przyczyn, delegaci powiadamiają o tym Prezydium OPS.
W takich przypadkach,  ślubowanie  delegata może wyjątkowo odebrać w terminie późniejszym Prezydium OPS,  osobiście lub poprzez  przyjęcie podpisanego przez delegata tekstu ślubowania.
W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia Prezydium OPS o fakcie i przyczynach nieobecności na sesji plenarnej, osoba delegowana nie uzyskuje mandatu delegata OPS

   4. Wszelkie sprawy administracyjne, kontakty z delegatami do OPS, przechowywanie i archiwi-zowanie dokumentacji wraz z zapewnieniem jej należytej ochrony, korespondencję oraz sprawy związane z funkcjonowaniem OPS prowadzić będzie biuro (sekretariat) OPS, którego miejsce, budżet i szczegółowy zakres zadań oraz źródła finansowania określi Prezydium OPS.

   5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje, w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów Prezydium OPS. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.

   6. Uchwała w sprawie rozwiązania OPS należy do kompetencji Sesji plenarnej OPS, przy czym uchwała wymaga większości ¾ głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu  liczbowego OPS.

   7. Regulamin OPS wchodzi w życie w dniu uchwalenia i podlega ogloszeniu na stronie interentowej OPS.

   8. Traci moc Regulamin przyjęty 1 października 2015 roku na Inauguracyjnej Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=