OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Region Warmińsko-Mazurski
 

Powstała pierwsza regionalna struktura OPS
Warmińsko-Mazurski Zespół
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

    W dniu 18 listopada 2016 na zebraniu  inicjatywnym warmińsko-mazurskich delegatów  OPS, którzy dzięki przychylności Pana Gustawa Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pana Piotra Żuchowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem Pani Joanny Glezman,  kierownika marszałkowskiego Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego mogli zebrać się w siedzibie sejmiku województwa, zapadła decyzja o powołaniu Warmińsko-Mazurskiego  Zespołu OPS.
    Powołano Prezydium w składzie:
    - Aleksander Pieczkin - przewodniczący
    - Danuta Krzywosz - wiceprzewodnicząca
    - Alina Paradowska - członek
    - Izabela Pytel - członek
    - Barbara Szkolarz - członek
    Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy regionalnej i ogólnopolskiej.
    Posiedzenia Prezydium Warmińsko-Mazurskiego  Zespołu OPS odbywać się będę co najmniej raz w kwartale.
    Kolejne spotkanie poświęcone będzie programowi pracy i diagnozie najważniejszych problemów senioralnych.
 
Przewodnicząca OPS
Krystyna Lewkowicz

 


Inauguracyjne posiedzenie
Warmińsko-Mazurski Zespołu
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

    Zwołane na wniosek grupy inicjatywnej spotkanie wszystkich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybranych w województwie warmińsko-mazurskim odbyło się 18 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej sejmiku województwa.
    Zebranie otworzył p. Zygmunt Kiersz, Dyrektor Gabinetu Marszalka Województwa. Po nim głos zabrała p. Joanna Glezman, kierownik marszałkowskiego Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w Olsztynie.
    Wszystkich gości i przybyłych delegatów w imieniu grupy inicjatywnej przywitała p. Wanda Szok, która to spowodowała powstanie grupy inicjatywnej oraz przygotowała wszelką niezbędną dokumentację na inauguracyjne spotkanie warmińsko-mazurskich delegatów OPS. Po przywitaniu, p. Szok wyjaśniła zebranym, że grupę inicjatywną w składzie sześciu delegatów pochodzących z Olsztyna zebrano tylko dlatego, żeby nie narażać innych delegatów na koszty podróży. Zadaniem tej grupy było przygotowanie dzisiejszego plenarnego zebrania wszystkich delegatów z naszego województwa, a wszystkie decyzje zapadną i tak na tym plenarnym posiedzeniu.
    Następnie p. Szok zaproponowała w imieniu grupy inicjatywnej porządek obrad oraz regulamin obrad, które w jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie. Zgodnie z porządkiem obrad, p. Szok przeprowadziła wybór przewodniczącego obrad. Na wniosek p. Danuty Krzywosz w głosowaniu jawnym na przewodniczącego obrad wybrano p. Aleksandra Pieczkina.
    Wybrany przewodniczący obrad, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad rozpoczął autoprezentacją obecnych na zebraniu delegatów, w kolejności zajętych przy stole miejsc: Aleksander Pieczkin, Izabela Pytel, Aldona Bagińska, Cecylia Romanowska, Agata Nastaj, Danuta Krzywosz, Barbara Szkolarz, Sylwester Giszczak, Andrzej Szocik, Jerzy Kowalewicz, Alina Paradowska i Wanda Szok.
    Po zakończonej autoprezentacji delegatów, przewodniczący obrad oświadczył, że zgodnie z listą obecności, na zebraniu jest obecnych 12 delegatów, w związku z czym zebranie jest władne podejmować wszelkie decyzje, ponieważ 50-procentowy próg wyborczy jest przekroczony. Następnie jednogłośnie przyjęto wniosek o głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki z otrzymanym mandatem Warmińsko-Mazurskiego Zespołu OPS.
    W dalszej części zebrania podjęto uchwały: o powołaniu Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Delegatów OPS, o powołaniu pięcioosobowego prezydium W-M Zespołu OPS, o wybraniu Aleksandra Pieczkina na prewodniczącego prezydium W-M Zespołu OPS, o wybraniu Danuty Kszywosz na wiceprzewodniczącą prezydium W-M Zespołu OPS oraz o wyborze Barbary Szkolarz, Izabeli Pytel i Aliny Paradowskiej na członków W-M Zespołu OP.
    Po wyborach Aleksander Pieczkin przedstawił do dyskusji swoje propozycje kierunków działania Warminsko-Mazurskiego Zespołu Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Po dyskusjach nad projektami i wniesieniu poprawek do niektórych z nich, poszczególne propozycje przyjęto w głosowaniu.
    Przewodniczący prezydium zespołu zaproponował, aby posiedzenia prezydium odbywały się raz na kwartał lub częściej w razie potrzeby, a zebrania plenarne zespołu raz na pół roku lub częściej w razie potrzeby. Obie propozycje przyjęto jednogłośnie.
    Na zakończenie zebrania p. Jerzy Kowalewicz poprosił zebranych delegatów o przysłanie swoich krótkich autocharakterystyk i fotografii celem przygotowania notek biograficznych i opublikowanie tychże na stronie internetowej.


Aleksander Pieczkin
Przewodniczący Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zespołu OPS
 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=