OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Region Śląski
 


Powstał Śląski Zespół Delegatów
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

    W uroczystej, gościnnej atmosferze zapewnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 12 grudnia 2016 roku w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z inicjatywy Pani Krystyny Męcik, wiceprzewodniczącej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbyło się spotkanie delegatów  OPS z woj. śląskiego.
  W imieniu Marszałka województwa Śląskiego gości powitała pani Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor Gabinetu Marszałka.
   Gośćmi specjalnymi tego spotkania byli pani Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i pani Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
   Pani Bożena Borowiec przedstawiła regionalny projekt Śląskie dla Seniora oraz główne założenia regionalnej polityki senioralnej.
    Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Męcik, wiceprzewodnicząca OPS.
   Podczas spotkania delegaci otrzymali z rąk pani Krystyny Lewkowicz, przewodniczącej OPS  imienne  legitymacje, które z pewnością będą niezbędne podczas kontaktów m. in. z przedstawicielami samorządów, różnych instytucji, politykami itp.
   Niektórzy z delegatów mieli okazję, a zarazem obowiązek złożyć ślubowanie oraz  przystąpić do jednej z komisji OPS.
   Najważniejszym jednak celem tego spotkania było powołanie do życia Śląskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z siedzibą w Katowicach, co stało się faktem.
   Wybrano Prezydium w składzie:
   - Zuzanna Geilke - przewodnicząca,
   - Henryk Wójtowicz - wiceprzewodniczący,
   - Jan Krawczyk - wiceprzewodniczący,
   - Ewa Brewczyńska-Florczyk - członek,
   - Grażyna Omeljaniuk-Szulc - członek,
   - Mieczysław Skowron - członek.
   Krystyna Męcik  będzie pełniła funkcje  koordynatora z ramienia Prezydium  OPS.
  Nowo wybranym władzom Zespołu gratulujemy i życzymy owocnej współpracy regionalnej i ogólnopolskiej.  Posiedzenia prezydium Śląskiego Zespołu OPS odbywać się będą co najmniej raz w kwartale. Najbliższe posiedzenie Śląskiego Zespołu OPS planowane jest w lutym 2017 roku.Spotkanie z delegatami
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów woj. śląskiego

 

    Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w dniu 11 marca 2016 r. odbyło się ciekawe  i owocne spotkanie działaczy ruchu senioralnego. Współorganizatorką była delegatka OPS Krystyna Męcik z UTW w Łazach.
    Wzięli w nim  udział: Poseł Marek Plura, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, którzy przedstawili plan regionalnych działań i programów na rzecz seniorów, działalność Śląskiej Rady Seniorów, Śląskiej Karty Seniora oraz  harmonogram imprez senioralnych , a także licznie przybyli delegaci OPS z woj. śląskiego i  goście z innych regionów.
   Krystyna Lewkowicz przedstawiła  działania Prezydium OPS i Komisji  problemowych oraz plany na najbliższe miesiące, co których należy:
    1. Udział w regionalnych konferencjach z udziałem delegatów OPS,
        m.in. w Olsztynie, w Warszawie, w Krakowie.
        W spotkaniach biorą udział też delegaci z innych regionów Polski.
    2. Wyniki spotkań z Pełnomocnikiem Rządu
        ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, wizyty w Kancelarii
        Prezydenta RP, współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Senioralnej i in.
    3. Prace Prezydium OPS nad nowym Regulaminem OPS
        oraz nowymi zasadami akredytacji do II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
    4. Projekt definicji „organizacji senioralnej”  dla potrzeb akredytacji do OPS,
        w tym propozycje parytetów mandatów dla poszczególnych  środowisk senioralnych;
    5. Prace nad programem działania OPS.
    6. Planowane posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w maju br.
        poświęcone Obywatelskiemu Parlamentowi Seniorów.
    7. Projekt nadania OPS osobowości prawnej poprzez powołanie Fundacji.
        i wiele innych bieżących spraw.
    Ożywiona dyskusja i bardzo dobra atmosfera potwierdza zasadność spotkań w regionach, umożliwiających nawiązanie bezpośrednich  dyskusji i zabrania głosu przez każdego delegata.

      Z wyrazami uznania dla organizatorów oraz podziękowaniem za spotkanie

Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS 
Kongres Wyzwań Zdrowotnych

     Organizowany w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (HCC) - ze względu na swój profil programowy będzie wydarzeniem bez precedensu nie tylko w skali kraju, ale i Europy.
    Wyjątkowo szeroki, interdyscyplinarny oraz międzysektorowy charakter Kongresu, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, wynika z faktu, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny czy sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej.
    Właśnie dlatego w jednym miejscu, w ciągu trzech dni, spotkają się nie tylko wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych - zarówno z Polski, jak i z zagranicy, ale także przedstawiciele środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.
    Główne przesłanie Kongresu to spojrzenie w przyszłość - identyfikowanie oraz omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036.

    
Wiceprzewodnicząca Komisji d/s Promocji i Kontaktów z Otoczeniem Pani Krystyna Męcik wynegocjowała z organizatorami darmowe wejście na dzień otwarty w dniu 20 lutego 2016 r. "Medycyna dla ludzi".


Serdecznie zapraszamy do udziału!!!Więcej informacji o Kongresie znajdziesz na stronie internetowej:
http://www.hccongress.pl/pl/


Marszałek Województwa Śląskiego
powołał Śląską Radę ds. Seniorów


     Marszałek Województwa Śląskiego powołał specjalny  20 osobowy zespół doradców, z którym będzie się konsultował, podejmując decyzje dotyczące starszych osób.
    Będzie to organ doradczy i opiniujący dla władz województwa. Jak mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, dzięki radzie będzie możliwe jeszcze skuteczniejsze rozwiązywanie problemów osób starszych w regionie.
     W piątek, 22 stycznia  2016 r.,  w gmachu Sejmu Śląskiego, odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
     Podczas pierwszego posiedzenia Rada wybrała na swoją przewodniczącą dr Marię Zrałek, jej zastępcą został Henryk Wójtowicz, zaś sekretarzem i liderem zespołu ds. wizerunku - Ewa Kulisz. Wyodrębniono też zespół zadaniowy ds. zdrowia, którego liderem została prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, zespół ds. aktywności, którego pracami pokieruje Anna Szelest i zespół ds. wsparcia prowadzony przez Adriana Skrzypczaka.
    Rada powoływana będzie na trzyletnią kadencję. Podejmować będzie uchwały, opracowywać stanowiska, wyrażać opinie oraz formułować wnioski i zapytania, a praca w niej będzie mieć charakter społeczny.
     Nowością jest także Śląska Karta Seniora. Okazując dowód osobisty, osoby po 60. roku życia mogą liczyć na zniżki głównie w instytucjach kultury, ale także rekreacji i edukacji.


Utworzona została specjalna strona internetowa:

http://seniorzy.slaskie.pl/newslist/     Więcej wiadomości i informacji:     http://katowice.tvp.pl/23708235/sposoby-na-starosc-slaska-rada-do-spraw-seniorow
 
 
 


    Powołanie Sląskiej Rady ds. Seniorów poprzedziło spotkanie  w  dniu 26 listopada 2015 w Sali Sejmiku Śląskiego w Katowicach  pn. „Regionalne Porozumienie Rad Seniorskich” zorganizowane przez Stowarzyszenie  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach (członek Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW )  pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
    Było to wydarzenie wieńczące projekt  pt. „Profesjonalne Rady Seniorów na Śląsku”,  współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.Projekt miał na celu promowanie idei „Rad Seniorskich” na terenie województwa śląskiego, jak także zacieśnienie współpracy środowiska seniorskiego. Podczas  spotkania  przedstawiciele rad seniorów z terenu województwa śląskiego  zaprezentowali wyniki organizowanych, w ramach projektu, warsztatów i spotkań,  dotyczące interesujących i ważnych pomysłów na działania seniorskie oraz sposobów rozwiązywania problemów seniorów z poziomu różnych gmin.Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem „Regionalnego Porozumienia Rad Seniorskich”. W ten sposób wszyscy uczestnicy dołożyli swoją cegiełkę pod budowę Śląskiej Rady Seniorów.https://utwgliwice.wordpress.com/2015/09/06/semestr-zimowy-201516/


 
Opracowała: Wiesława BORCZYK
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (17 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=