OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Deklaracja OPS
 

DEKLARACJA INAUGURACYJNEJ  SESJI
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
„SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI”

     Koncepcja powołania  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) została zgłoszona 16 grudnia 2013 roku przez ówczesną marszałek Sejmu RP Panią Ewę Kopacz, obecną premier Rządu RP. Powołanie OPS  uznano też za priorytet działania środowiska senioralnego w Deklaracji Końcowej II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku,  który miał miejsce 30 marca 2015 roku.
   Sesja inauguracyjna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów odbywa się pod honorowym patronatem marszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy Błońskiej przy organizacyjnym i merytorycznym wsparciu Kancelarii Sejmu RP i sejmowej Komisji Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby.
   Polska stoi w obliczu poważnych problemów demograficznych wyrażających się m.in. realną perspektywą dużego spadku liczby mieszkańców i poważnym naruszeniem równowagi międzypokoleniowej oraz systematycznym wzrostem udziału populacji osób starszych. Sytuacja ta wymaga aktywnej i kompleksowej polityki senioralnej, opartej na  długofalowych działaniach państwa przy aprobacie, zaufaniu i uczestnictwie całego społeczeństwa, w tym organizacji przedstawicielskich osób starszych.

     Uczestnicy  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  uznają, iż:
   • ciągłość pokoleń jest sprawą zasadniczą dla miejsca naszego Narodu i Państwa we współczesnym świecie;
  • cele zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym Strategia „Polska 2030”, Raport „Polska 2050” tworzą podstawowe zasady rozwoju naszego kraju;
  • starzenie się ludności nie powinno być traktowane jako zagrożenie, lecz wymaga zrozumienia przebiegu procesów i dostosowywania się do sytuacji  demograficznej, mającej charakter globalny.

   Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z uznaniem odnoszą się do podjętych w ostatnich latach działań władz państwowych w zakresie polityki senioralnej, w szczególności do:
   • przyjęcia przez Rząd RP pakietu programów senioralnych, w tym Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 - 2020, Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Rządowego Programu Senior – Wigor z zapewnieniem środków finansowych na ich realizację;
   • nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym sprzyjającej rozwojowi ruchu senioralnego, w tym powoływaniu gminnych rad seniorów;
  • opracowania przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej projektu systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi społecznie;
   • utworzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ustanowienia stałej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej;
   • zainicjowania przez sejmową Komisję Polityki Senioralnej procesu legislacyjnego i  uchwalenia ustawy o osobach starszych;
  • powołania w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Polityki Senioralnej oraz Rady ds. Polityki Senioralnej,
   • wdrożenia programów wspierania ekonomii społecznej  oraz rozwoju srebrnej gospodarki;
  • stworzenia sprzyjających warunków do ilościowego i merytorycznego rozwoju społecznego ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który obecnie realizowany jest w ponad 520 placówkach na terenie kraju, a także na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Mołdawii i Austrii.

    Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów widzą konieczność kontynuacji realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć programowych, a także pilną potrzebę podjęcia szeregu dalszych prac wzmacniających politykę senioralną.  
     Za szczególnie istotne uważamy:
   • propagowanie systemów wartości, które podnoszą etos seniorów w społeczeństwie polskim, a także upowszechnienie świadomości, że za sytuację osób starszych odpowiedzialność ponoszą: państwo, jego instytucje, obywatele i ich organizacje;
   • umacnianie poczucia międzygeneracyjnej odpowiedzialności za ludzi starszych – zarówno wśród członków rodziny  jak i poza nią;
  • uwzględnienie problematyki senioralnej w realizowanej polityce gospodarczej, społecznej i regionalnej;
   • inicjowanie rozwiązań prawnych oraz realizowanie programów podnoszących  szanse na godziwą starość; wspieranie ekonomii społecznej oraz inspirowanie rozwoju srebrnej gospodarki; wprowadzanie  systemu zachęt dla  pracodawców sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i zatrudnianiu  osób starszych;
   • zmniejszanie skali zagrożenia wykluczeniem społecznym ludzi starszych, w szczególności osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
   • gwarancje  ciągłości świadczeń emerytalnych i ich odpowiedniej wysokości i waloryzacji, co przyczyni się do zmniejszenia liczby osób starszych  żyjących w ubóstwie i pozwoli osobom starszym na godne życie;
   • podniesienie jakości usług pielęgnacyjno - opiekuńczych poprzez profesjonalizację systemu szkoleń opiekunów osób starszych; zwiększenie odpowiedzialności świadczeniodawców za jakość usług; ograniczenie szarej strefy przez zabezpieczenie wykonawcom tych usług praw pracowniczych, emerytalnych i socjalnych;
   • wdrażanie programów sprzyjających wydłużaniu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych, nabywania nowych kompetencji i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, w tym kompetencji cyfrowych;
   • inspirowanie rozwoju ruchu wolontariackiego wewnątrz-i międzypokoleniowego oraz współpracy międzypokoleniowej;
   • opracowanie i realizację skoordynowanej publicznej polityki zdrowotnej, w oparciu o stosowne programy zdrowotne w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki chorób i zagrożeń, kompleksowego leczenia i efektywnej rehabilitacji oraz  sukcesywną budowę szpitalnej i ambulatoryjnej infrastruktury geriatrycznej;  rozwój  systemu kształcenia  kadry gerontologicznej, lekarskiej i pielęgniarskie;
   • rozwój nowoczesnych form wsparcia medycznego i pielęgnacyjnego poprzez promowanie i wdrażanie usług teleopieki,  telemedycyny oraz telenadzoru nad osobami przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi;   
   • poprawę bezpieczeństwa osób starszych zarówno poprzez profilaktykę i zwalczanie istniejących zagrożeń o charakterze zdrowotnym jak i przeciwdziałanie  wszelkim nadużyciom  na szkodę osób starszych;
   • wspieranie dalszego rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, budowanie silnej marki UTW  oraz podnoszenie jakości i  różnorodności  form edukacji;
  • inspirowanie rozwiązań legislacyjnych pozwalających na współfinansowanie potrzeb Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji senioralnych ze strony samorządów i wyższych uczelni;
   • monitorowanie procesu powoływania i warunków funkcjonowania gminnych i miejskich Rad Seniorów, w celu opracowania rekomendacji organizacyjno- prawnych sprzyjających rozwojowi tej pożądanej formy aktywności seniorów na szczeblu lokalnym;
   • wspieranie integracji Polaków mieszkających poza granicami Polski poprzez stwarzanie im możliwości utrzymywania tożsamości narodowej, wymiany kulturalnej,  kultywowania polskości, także młodym pokoleniom  urodzonym za granicą.

    Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wyrażają  przekonanie,  iż:
   • zmiany demograficzne wyrażające się  procesem starzenia się społeczeństwa, inspirować będą stałą debatę społeczną nad ich istotą, uwarunkowaniami i konsekwencjami, rozwojem badań i powszechnej edukacji demograficznej oraz staną się inspiracją dla kontynuacji i rozwinięcia działań w zakresie polityki senioralnej;
   • działalność Obywatelskiego Parlamentu Seniorów przyczyni się do  upowszechnienia wiedzy o zróżnicowanych potrzebach osób starszych i możliwości ich zaspokojenia poprzez właściwą politykę społeczną i gospodarczą państwa;
   • monitorowanie programów senioralnych i coroczne badania wybranych zagadnień sytuacji osób starszych, przyczynią się do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych  na realizację polityki senioralnej.

     Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zwracają się z apelem:
   • do społeczeństwa polskiego o uznanie,  iż podjęcie i rozwiązanie problemów wynikających   z procesu starzenia się  ma wymiar polskiej racji stanu;
  • do władz publicznych, organizacji obywatelskich, kościołów i związków wyznaniowych, pracodawców, samorządów lokalnych i związków zawodowych o kontynuację skoordynowanych działań polityki społecznej, gospodarczej i senioralnej, sprzyjających aktywnej, zdrowej, godnej starości, w tym o tworzenie przyjaznej przestrzeni do działalności międzypokoleniowej i miejsc dziennego pobytu dla osób starszych  oraz usuwanie barier architektonicznych;
   • do najwyższych władz państwowych – Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu RP, Senatu RP - o współdziałanie z  organizacjami osób starszych,  w tym w szczególności z Obywatelskim Parlamentem Seniorów w realizacji całościowej polityki senioralnej;
   • do parlamentarzystów o reaktywowanie w Sejmie i Senacie VIII kadencji komisji senioralnych i kontynuowanie przez nie systematycznej, wielosektorowej działalności legislacyjnej na rzecz osób starszych, we współpracy z organizacjami senioralnymi.

   Uczestnicy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów postulują stworzenie warunków organizacyjnych i finansowych  umożliwiających rozwój instytucjonalny OPS, w tym:
   • zwoływanie  co najmniej raz w roku  sesji plenarnej OPS;
   • prowadzenie pracy ciągłej w komisjach problemowych OPS wraz z finansowaniem niezbędnych kosztów  ich funkcjonowania;
  • umożliwienie wydawania biuletynów, publikacji, prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych;
   • udział przedstawicieli OPS w posiedzeniach komisji senioralnych Sejmu i Senatu oraz innych komisji parlamentarnych rozpatrujących projekty dot. osób starszych, a także w posiedzeniach Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS i rad centralnych instytucji realizujących zadania na rzecz seniorów, w tym Radzie NFZ i Radzie Nadzorczej ZUS.

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=