OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Akredytacja do II Kadencji OPS
 

Rusza akredytacja do II kadencji
  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

   W dniu 15 lipca 2016 r. rozpoczęła  się  akredytacja do II kadencji OPS.
   Ostatnia tura konsultacji prowadzona w terenie oraz konsultacje z Sejmową Komisją Polityki Senioralnej zainspirowały Prezydium OPS do modyfikacji  zasad akredytacji kandydatów.
  Zmodyfikowane „Zasady powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję”, przyjęte zostały uchwałą Prezydium OPS w poszerzonym o przewodniczących Komisji OPS składzie, w dniu 14 lipca 2016 r.
   Stanowią one załącznik do niniejszego Komunikatu.
 Zgłoszenie delegatów odbywa się drogą elektroniczną  na adres e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl poprzez przesłanie wypełnionego załącznika - formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do „Zasad powoływania …”.
  Zgłoszenie osób zaufania publicznego odbywa się w oparciu o ten sam formularz, z zaznaczeniem kwadratu „inne organizacje senioralne”.
  Przed wypełnieniem proszę o wnikliwe zapoznanie się z „Zasadami …”, bowiem nieprawidłowo wypełnione formularze będą odrzucane.
   Weryfikacji przesłanych zgłoszeń dokonywać będzie Zespół ds. akredytacji powołany uchwałą Prezydium OPS.
    Z poważaniem

    Przewodnicząca OPS

    Krystyna Lewkowicz

Zał. „Zasady powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję”
Inauguracyjne Posiedzenie 
komórki powołanej przez
Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
do prowadzenia akredytacji na II kadencję OPS

 
   W dniu 15 lipca 2016 r. rozpoczęto akcję akredytacji na delegatów II Kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
   W tym oto dniu odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie specjalnej komórki powołanej przez Prezydium OPS do prowadzenia akredytacji.
  Podczas spotkania szczegółowo omawiano problematykę dotyczącą szeregu spraw organizacyjnych, w tym głównie sporządzania i weryfikacji listy delegatów na II Kadencję OPS spełniających kryteria w sposób nie budzący wątpliwości i  listy delegatów do dalszych decyzji Prezydium i Konwentu.  
    Następnie ustalono wstępny termin następnego spotkania komórki na koniec lipca 2016 r.
  


 

Uchwała nr 2/2016
Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
z dnia 14 lipca 2016 r.


Zasady powoływania  delegatów w skład
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
na II kadencję   
     W dążeniu do zapewnienia w Obywatelskim Parlamencie Seniorów jak najszerszej reprezentacji środowisk senioralnych w Polsce, sprawnego wyboru kandydatów  najbardziej zaangażowanych w sprawy osób starszych, Prezydium OPS, działając w oparciu w postanowienia Rozdziału V, ust. 5, p. 8 Regulaminu OPS przyjętego przez sesję plenarną OPS w dniu 1.10.2015 roku, ustala tryb postępowania, zwany dalej  „Zasadami…”.

    Rozdział I. Uprawnienia do delegowania do OPS

    1.  W skład drugiej kadencji OPS wchodzą osoby rekomendowane przez 4 grupy organizacji
         senioralnych, zdefiniowane dla potrzeb OPS jako: „podmioty  w rozumieniu art. 3 ustawy  o pożytku
         publicznym i o wolontariacie, zrzeszające osoby, które ukończyły 60 rok życia, prowadzące działalność
         pożytku publicznego ukierunkowaną na zaspokajanie różnorodnych potrzeb osób starszych”,
         a mianowicie:
         1) Rady Seniorów (25 % składu OPS);
         2) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (25 % składu OPS);
         3) Uniwersytety Trzeciego Wieku (25 % składu OPS);
         4) inne organizacje senioralne (25 % składu OPS).

    2.  Każdej z grup wymienionych w ust. 1 przysługuje 115 mandatów, co łącznie daje liczbę 460 mandatów.

    3.  W przypadku gdy zgłoszone do OPS rekomendacje ze wszystkich uprawnionych grup przekroczą liczbę
         mandatów wynikających z parytetów ustalonych w ust. 2, Zespół  powołany przez Prezydium OPS do
         prowadzenia akredytacji sporządzi listę kandydatów stosując  dodatkowe kryteria doboru kandydatów,
         a mianowicie:
         1) zasięg działania delegującej organizacji obejmujący co najmniej województwo;
         2) liczebność członków lub podopiecznych nie mniejszą niż 200 zarejestrowanych osób;
         3) prowadzenie działalności od dnia zarejestrowania nie krócej niż 3 lata.

    4.  Osoby spełniające warunki ustalone w ust. 1-3, które nie znajdą się na liście delegatów, wpisane zostają
         na listę rezerwową w kolejności ustalonej w oparciu o poziom spełnienia kryteriów określonych w ust. 3
         niniejszego Rozdziału.

    5.  Niewykorzystane mandaty wewnątrz grupy organizacji określonych w ust. 2 przydzielane są osobom
         znajdującym się na liście rezerwowej.

    6.  Delegaci zgłoszeni przez Rady Seniorów nie muszą spełniać kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego
         Rozdziału.

    7.  Delegaci zakwalifikowani do udziału w II kadencji OPS, którzy nie przybędą bez ważnej
         udokumentowanej przyczyny i powiadomienia Prezydium na sesję plenarną inaugurującą kadencję
         i nie złożą ślubowania, są automatycznie pozbawieni mandatu delegata, a na ich miejsce powoływani
         są kandydaci z listy rezerwowej, o której mowa w ust. 4  niniejszego Rozdziału.

    8.  W przypadkach powołania do OPS delegatów z listy rezerwowej, ślubowanie od nowych delegatów
         w dodatkowo wyznaczonym terminie przyjmie Prezydium OPS.

    9.  Z listy rezerwowej powoływane są także, decyzją  Prezydium OPS osoby w miejsce:
         1) delegatów, których mandaty wygasły z powodu śmierci;
         2) delegatów OPS, którzy złożyli pisemną rezygnację z pełnienia mandatu w OPS;
         3) delegatów, którzy z przyczyn losowych nie mogą wypełniać obowiązków delegata.

    10. Delegaci do OPS powoływani są na okres kadencji trwającej 3 lata tj. od 01.10.2016 roku
          do 30.09.2019 roku.

    Rozdział II. Regionalny charakter wyborów delegatów OPS

    1.  Zespół ds. akredytacji Prezydium OPS dokonując podziału mandatów uwzględni dane GUS
         dotyczące liczby osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w danym województwie.

    2.  Zespół ds. akredytacji Prezydium OPS zwróci się do wojewódzkich organów administracji rządowej
         i samorządowej z informacją o prowadzonej rekrutacji do OPS i możliwością rekomendowania
         organizacji senioralnych działających na terenie danego województwa.  

    3.  Ostatecznej weryfikacji rekomendowanych organizacji pod kątem spełnienia warunków „Zasad…”
         i Regulaminu OPS, dokonuje Zespół, o którym mowa w Rozdziale I. ust. 3, która  przedkłada listę
         kandydatów do Prezydium  OPS.

    Rozdział III. Terminy zgłoszeń  i odwołań

    1.  Zgłoszenie delegata do OPS odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego,
         którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych „Zasad…”.

    2.  Akredytacja na nową kadencję prowadzona będzie od 15.07 do 15.09.2016 r.

    3.  Zgłoszenie może być przysłane pocztą na adres Sekretariatu OPS mieszczącego się pod adresem:
         Fundacja OP UTW ul. Gruszy 32, 04 -779 Warszawa,
         elektronicznie na adres: biuro@fundacjaoputw.pl lub faxem 22 615 24 46.

    4.  Weryfikację formalno-prawną, tj. zgodności z kryteriami formalnymi i parytetami określonymi
         w niniejszych „Zasadach …” - przeprowadza powołany przez Prezydium OPS do prowadzenia
         akredytacji Zespół, który sporządza listy delegatów spełniających kryteria w sposób nie budzący
         wątpliwości i listy delegatów do dalszych decyzji Prezydium i Konwentu.

    5.  Decyzje w sprawach:
         1) powołania w skład delegatów kandydatów spełniających kryteria formalne i mieszczących się
             w ustalonych parytetach;
         2) odmowy wpisania na listę delegatów wskutek niespełnienia kryteriów określonych
             w niniejszych „Zasadach …”;
         3) powołania w skład delegatów osób z listy rezerwowej w przypadkach określonych
             w „Zasadach …”, podejmuje Prezydium OPS.

    6.  Odwołania od odmownej decyzji Prezydium w sprawie wpisania na listę delegatów, zainteresowane
         organizacje mogą składać w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o odmowie, tj. od daty wysłania 
         informacji drogą elektroniczną.

    7.  Decyzje w sprawie odwołań od decyzji odmownych rozpatruje i akceptuje na wniosek Prezydium
         Konwent OPS, przy obecności co najmniej 50 % składu Konwentu. Decyzje zapadają
         zwykłą większością głosów i podejmowane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.
         W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Konwentu jest decydujący.
         Głosowanie może mieć formę elektroniczną.

    Rozdział IV. Postanowienia końcowe

    1.  „Zasady…” po upublicznieniu kolejnych wersji ich projektu, zostały ustalone w wyniku
         kilkumiesięcznych konsultacji społecznych, w których miał możność wziąć udział każdy delegat OPS
         jak i inne osoby i organizacje.

    2.  Niniejsze „Zasady…” zostały zatwierdzone przez Prezydium OPS uchwałą nr 2/2016
         z dnia 14 lipca 2016 r.

    3.  Zasady powoływania  delegatów do OPS nie mogą naruszać zasad ogólnych określonych
         w obowiązującym Regulaminie OPS.

    4.  Ostateczną listę delegatów, po wyczerpaniu trybu odwoławczego, zatwierdza Konwent OPS,
         a Prezydium OPS publikuje na stronach internetowych OPS.

    5.  Potwierdzenie przyjęcia delegata w skład OPS otrzymuje delegat i podmiot zgłaszający.

Załącznik nr 1 do „Zasad…”
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=