OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW
  Strona startowa
 

 

   INAUGURACJA II KADENCJI
OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW
2016-2019

   W poniedziałek, 3 października o godz. 12.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zebrał  się po raz drugi Obywatelski Parlament Seniorów.
  Sesja plenarna  rozpoczynająca  II kadencję OPS była  najważniejszym wydarzeniem tegorocznych obchodów  Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, ogłoszonego  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a zarazem kontynuacją zainaugurowanej  w Sali Posiedzeń Sejmie RP  w dniu 1 października 2015 roku I kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
   Powołanie w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  jest unikalną w świecie formą partycypacji seniorów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z władzami publicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań na rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób starszych.
   Stanowi  ukoronowanie wieloletniego procesu oddolnej konsolidacji środowisk polskich seniorów i tworzenia przez nich ogólnokrajowej reprezentacji.
   Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi.
   Celami OPS jest stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.
   W uroczystości wzięli udział: Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, była Premier Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski,  Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba oraz były Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

   Organizacje senioralne i rady seniorów z całej Polski w sposób samorządny i demokratyczny wybrały  460 delegatów na trzyletnią II kadencję OPS oraz Prezydium OPS.
   W skład Prezydium OPS II kadencji 2016 - 2019  zostali powołani:
   Krystyna Lewkowicz    Przewodnicząca OPS,
                                            (Ogólnopolskie Porozumienie UTW)
   Elżbieta Ostrowska       Wiceprzewodnicząca OPS (PZERiI)
   Janusz Czyż                   Wiceprzewodniczący OPS  (PZERiI)
   Krystyna Męcik             Wiceprzewodnicząca  OPS 
                                            (Powiatowa Rada Seniorów,
                                            Ogólnopolska Federacja  St. UTW)
   Renata Ekielska             Wiceprzewodnicząca OPS ( ARCH50+
                                            przy ZG Stowarzyszenia
                                            Architektów Polskich)
   Bożena Sałacińska         Członek Prezydium OPS
                                            (Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy,
                                            Redakcja INFOFordon Bydgoszcz)
   Ewa Branicka                 Członek Prezydium OPS
                                            (Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”)
   Janusz Wentruba           Członek Prezydium OPS
                                            (UTW w Goleniowie)
   Prezydium opracuje niezwłocznie program działania ukierunkowany na realizację przyjętych w czasie II sesji priorytetowych kierunków:
   1. Proces dalszego zjednoczenia środowisk senioralnych w Polsce
   2. Opracowanie nowych zasad funkcjonowania oraz powołanie
       i ukonstytuowanie się Komisji problemowych OPS
       i ich prezydiów
   3. Powołanie struktur regionalnych pod postacią Zarządów
       Regionów OPS w każdym województwie
   4. Zacieśnienie współpracy z samorządami wojewódzkimi
       i lokalnymi
  Zachęcamy wszystkich wybranych delegatów do aktywności i realizowania misji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  zarówno w swoich środowiskach lokalnych jak i ogólnopolskich.


   Z podziękowaniem za okazane zaufanie i wsparcie

                              Krystyna Lewkowicz
                   Przewodnicząca OPS II kadencjiWSPÓŁPRACA, DIALOG, TROSKA O GODNE ŻYCIE SENIORÓW I SZACUNEK DLA PARTNERÓW


to słowa klucze towarzyszące  celom i działalności  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
    Nie wszyscy jednak partnerzy rozumieją te słowa jednakowo,  a wkład  w tworzenie wartości dodanych i w bieżącą działalność OPS w odniesieniu do poszczególnych delegatów i organizacji jest bardzo zróżnicowany.
    Przesyłam w załączeniu list będący polemiką wobec nierzetelnych informacji, demagogii i pustosłowia populistycznych haseł,  wystąpień publicznych  i  publikacji  w „Głosie Seniora”.
   Jedynie rzetelna informacja i  konstruktywny dialog może być źródłem postępu i sukcesu.
   Z pozdrowieniami i zaproszeniem do konstruktywnej  współpracy ukierunkowanej na realizację wspólnych celów.


Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS


 


List Otwarty do Pani Barbary Szafraniec w związku z publikacją w „Głosie Seniora”.


Szanowna Pani Przewodnicząca

Gratuluję wyboru na  przewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.
 

    Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów co do zasady popiera wszelkie formy konsolidacji ruchu senioralnego, docenia rolę gminnych rad seniorów, wspiera ich powstawanie i inspiruje samorządy gminne do ich tworzenia.  
     Porozumienie  się  30 spośród  200 istniejących rad seniorów to dobry początek ich wspólnych działań.
     Jesteśmy  otwarci  na wszelkie formy współpracy z tym środowiskiem.
   W Pani wypowiedzi prasowej w „Głosie Seniora” (nr 21/2016) pojawiło się jednak szereg nieprawdziwych informacji, przejawów nieznajomości obowiązujących regulacji prawnych, co zmusiło mnie do zajęcia w imieniu OPS stanowiska, bowiem stawiamy w OPS na rzeczową polemikę i realizację wspólnych celów, a nie  na wywoływanie konfliktów, konfrontację i podziały. We współpracy niezmiernie ważne są bowiem fakty, rzeczowość argumentów  i dokonania, a nie demagogia, pustosłowie,  fałszywe oskarżenia  i mity.
     Trzymając się więc wyłącznie faktów  stwierdzam, co następuje:
    1. Doceniamy rolę gminnych rad seniorów w aktywizowaniu lokalnych społeczności seniorów, inspirowaniu i opiniowaniu poczynań gminnych samorządów, czego wyrazem był fakt, iż  inicjator powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którym było środowisko  UTW (520 organizacji), wyszedł z inicjatywą zaproszenia gminnych rady seniorów do grupy inicjatywnej  OPS.
   Przypomnę, że do grupy inicjatywnej powołanej do  współtworzenia OPS wszedł także Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, (2500 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju), a w inauguracyjnym składzie delegatów OPS reprezentowane są ponadto: Koalicja Na  Pomoc  Niesamodzielnych (500 organizacji osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych), Związek  Żołnierzy Wojska Polskiego (liczący 14 tys. członków), Federacja 9 central związkowych skupiających wszystkie organizacje emeryckie służb mundurowych, reprezentująca w sumie ponad 50 tysięcy członków, a także  Rządowa Rada Ludnościowa oraz kilkadziesiąt innych organizacji senioralnych  o dużym dorobku i wieloletnich tradycjach działania.  
Tak więc już w pierwszej pionierskiej sesji OPS było reprezentowanych ponad 3500 organizacji senioralnych z  bardzo zróżnicowanych środowisk polskich seniorów.
    Rekomendacja organizacji, jako forma delegowania do OPS, wydaje się być najbardziej trafną i efektywną formą wyboru i jak dotychczas żadne  środowisko biorące udział w konsultacjach nie zaproponowało żadnego  lepszego sposobu. Proponowana  zaś przez Panią  analogia wyborów do OPS z wyborami parlamentarnymi czy samorządowymi to raczej   nieporozumienie.
   Ogromne, ogólnopolskie organizacje senioralne wprowadziły do OPS po 1-2 delegatów i z pełnym zrozumieniem odniosły się do tych koniecznych ograniczeń.  Dobrze zatem byłoby, aby i gminne rady seniorów, odnalazły w tej społeczności odpowiednie miejsce adekwatne do ich liczby, zasięgu terytorialnego i wymiernych osiągnięć.
    Użalanie się nad  rzekomym pokrzywdzeniem rad seniorów, nie wytrzymuje konfrontacji z faktami jak również  czyni absolutnie  nieprawdziwą  tezę o zdominowaniu OPS przez środowisko UTW.
     2. Akredytacja na I sesję wykazała, że organizacji senioralnych  w Polsce jest co najmniej kilka tysięcy, a wraz z organizacjami katolickimi, sportowymi, medycznymi i zakładami leczniczo-opiekuńczymi - kilkanaście tysięcy i wszystkie chciałyby mieć swoich  reprezentantów w OPS, a zatem zachowanie pełnej reprezentatywności środowiska senioralnego jest zadaniem niezwykle trudnym. Konieczne jest zatem wprowadzenie  zasad selekcji doboru kandydatów.
    Zgadzamy się wszyscy, że pożądanym kierunkiem działań  OPS jest jak najszersza reprezentatywność środowisk senioralnych. W toku konsultacji wiele razy inspirowaliśmy debaty i pytania jak ją uzyskać. Powtarzam je zatem i teraz.
   Czy bardziej reprezentatywnym przedstawicielem środowiska senioralnego jest organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzeszająca kilka czy kilkadziesiąt tysięcy członków, czy też 10-15 osobowa gminna rada seniorów w małej gminie lub mieście?
    Pytanie ma charakter retoryczny, a teza, że to właśnie rady seniorów zapewnią najlepszą    reprezentację seniorów, nie wytrzymują  konfrontacji z rzeczywistością, chociażby każda rada otrzymała mandat do OPS.
    Od wielu miesięcy w trybie szerokich debat publicznych i internetowych czynimy wysiłki i poszukujemy optymalnej reprezentacji oraz prostej i bezkosztowej formy akredytacji, a opracowane w ich wyniku  i zatwierdzone zgodnie z kompetencjami przez Prezydium OPS Zasady akredytacji na II kadencję OPS spełniają te wymagania.
    Powstały one w wyniku prowadzonych przez wiele miesięcy konsultacji, spotkań z delegatami, debat  i konsultacji  internetowych, w których  wzięło udział kilkaset  osób, lecz jak dotychczas w niewielkim stopniu  zaangażowały się w ten proces gminne rady seniorów.
    Jedyne formy aktywności, z jakimi spotkaliśmy się w okazjonalnych kontaktach, to domaganie się większej liczby mandatów w OPS.
    Jakie przesłanki uzasadniałyby takie żądania i kosztem jakiego środowiska senioralnego? - Pytam w imieniu 3500 organizacji, które mają setki tysięcy członków, kilkudziesięcioletnie tradycje i niekwestionowane osiągnięcia w dbaniu o interesy  osób starszych.
     Posługuje się  Pani w  swoich stwierdzeniach  też w bardzo dowolny sposób statystyką.
    Prawdziwe liczby są takie, że gmin w Polsce jest ok. 2500, ale rad seniorów ok. 200, a więc zaledwie 8%. Większość  to organizacje bardzo krótko  działające, które są na etapie własnej wewnętrznej organizacji, formułowania planów pracy itp.
   Dla 200 rad seniorów, w proponowanych parytetach przewidziano 46 mandatów,  plus 16 mandatów przeznaczonych dla Marszałków Województw na zgłoszenie kandydatów na osoby zaufania publicznego, w ramach 10. procentowej rezerwy.
    Wraz z innymi przywilejami, daje to radom seniorów najkorzystniejszy wskaźnik i  sytuację w stosunku do innych grup, co jest powodem niezadowolenia i krytyki innych środowisk senioralnych. Ponadto rady seniorów, jako jedyna grupa,  są zwolnione z konieczności spełnienia kryteriów dodatkowych, (zasięg terytorialny, liczebność i staż),  co już na starcie stawia je w bardzo uprzywilejowanej pozycji, w stosunku do wszystkich pozostałych.
     Czy takie przywileje  są uzasadnione? To sprawa wielce dyskusyjna.
     3. Kolejna Pani koncepcja to regionalne wybory do OPS.
    Taki alternatywny sposób przeprowadzenia wyborów do OPS zawarty jest w  przyjętych Zasadach prowadzenia akredytacji do kolejnych kadencji OPS!   
    Wyważa Pani zatem przysłowiowe otwarte drzwi, dając tym dowód, że nie zna Pani podstawowych regulacji prawnych dotyczących OPS.
    Na marginesie dodam, że regionalne wybory do OPS to dość kontrowersyjny pomysł, którego jak dotychczas nie poparło, poza środowiskiem  małopolskich rady seniorów, żadne środowisko rad seniorów w kraju.
     Co ważne, nie wyraził nim jak na razie zainteresowania także Marszałek woj. małopolskiego, a jedynie Urząd Marszałkowski  danego województwa  mógłby takie wybory firmować i przeprowadzać. Stanowisko małopolskich rad seniorów powinno być zatem przede wszystkim skonsultowane z Marszałkiem Województwa, o czym najwyraźniej Pani nie pomyślała.
    Uważna lektura podstawowych dokumentów i propozycji rozwiązań, upublicznionych na stronach www i prezentowanych na regionalnych spotkaniach z delegatami, rozwiałyby  też Pani wyimaginowane obiekcje i zarzuty  pod adresem fundacji mającej za cel wspieranie celów statutowych OPS.
     Zaproszenie do jej współtworzenia, skierowane dla wszystkich ludzi chcących pomóc jest wciąż aktualne, a kompletny brak alternatywnych koncepcji rozwiązania  problemu finansowania potrzeb materialnych OPS, w tym ze strony Komisji OPS zobligowanej do znalezienia rozwiązania i przygotowania prawnego optymalnej formy prawnej, wskazuje  na pełną  zasadność skorzystania z takiej pomocy.
     Fundację o pomocowym charakterze funkcjonującą równolegle, a nie w zastępstwie OPS, może założyć  każdy obywatel i  zgoda OPS, wbrew temu co Pani pisze,  nie jest tu potrzebna - to podstawowa zasada prawna obowiązująca w polskim prawie.
    Nie ma też żadnych zależności  prawnych między OPS, a Fundacją,  toteż nawiązanie potencjalnej współpracy i  skorzystanie lub nie z pomocy jest absolutnie dobrowolne - to kolejna  zasada prawna.
  Najwyraźniej  te oczywiste zasady i fakty są Pani obce, co nie przeszkadza Pani w wygłaszaniu autorytatywnych,  fałszywych  z gruntu  opinii.
   Szanowna Pani,  podsumowując zamieszczone wyżej informacje wyrażam przekonanie poparte wieloletnią pracą obejmującą  problematykę senioralną,  że  jedynie  żmudna, rzetelna praca i niekwestionowane sukcesy tworzą etos organizacji i całego ruchu senioralnego, budują partnerskie relacje międzyludzkie, a także płaszczyznę współpracy z rządem i parlamentem, a postęp możliwy jest do uzyskania jedynie w toku rzeczowego dialogu, współpracy i autentycznego  zaangażowania.
    Dokonania OPS, podjęte inicjatywy, opracowane dokumenty, uzyskane patronaty i nawiązane  bardzo dobre kontakty w sferze rządowej dobrze w tym zakresie rokują; referowałam je  m. in. na spotkaniu  w Krakowie. Publikowane są też na stronie www.fundacjaoputw.pl
   Rekomenduję Pani tę lekturę, bo twierdząc publicznie, że OPS nie ma żadnych dokonań obraża Pani  organizację, do której Pani należy ale też  dyskwalifikuje Pani  samą siebie jako delegata OPS.
    Przyjętym  przez OPS standardem jest praca zespołowa, w której wszyscy partnerzy dążą do wspólnego celu. Stanowiska wygłaszane w imieniu  rad seniorów  stawiają  je zaś w  roli jakiejś niezdrowej konkurencji czy też  opozycji, co  jest dla nas całkowicie niezrozumiale i nie akceptowalne.
    Smutną refleksją natury ogólnej jest, że zawsze w każdym nawet najważniejszym przedsięwzięciu społecznym trafiają się osoby,  które skupiają się jedynie na negowaniu wszystkiego i na krytykowaniu pracy innych,  bez  dystansu i samokrytycznego stosunku do siebie,  próbując demagogią lub pustosłowiem populistycznych haseł pokryć brak własnych sukcesów i koncepcji działania.
   Mimo to, ja wciąż  jestem optymistką, bo otacza mnie szerokie grono wspaniałych ludzi, którzy ze mną współpracują w obecnym składzie   Prezydium OPS i poza nim, a źródłem wiary w sukces OPS jest nie tylko bardzo  konstruktywna współpraca z coraz szerszymi kręgami  środowisk senioralnych, w tym także radami seniorów w różnych regionach Polski, co pozwala na  dochodzenie drogą konsensusu do  satysfakcjonujących rozwiązań w polityce senioralnej.
    Z każdym dniem przybywa nam też wspaniałych partnerów i instytucji wpierających, w tym w ostatnich dniach:
    -  OPS otrzymał Patronat Honorowy  Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministra
       Wojciecha Kaczmarczyka,
    -  OPS otrzymał patronat merytoryczny sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, co rokuje zbudowanie
       płaszczyzny współpracy z Kancelarią Sejmu RP, a także możliwość   reprezentowania i propagowania
       interesów  OPS w Radzie ds. Polityki Senioralnej, w skład  której  Minister Rodziny Pracy
       i Polityki Społecznej powołała niżej podpisaną Przewodniczącą OPS oraz czterech innych delegatów OPS.
     Przesyłam serdeczne zaproszenie do współpracy i dialogu opartego na faktach, rzeczowości argumentów i  poszanowaniu  zdań i osób partnerów.

Z poważaniem
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca  OPS


 

     List otwarty kieruję do delegatów OPS  oraz do:
     1. Przewodniczacej Komisji Polityki Senioralnej Poseł Małgorzaty Zwiercan oraz
         wszystkich członków  Komisji
     2. Redaktora Naczelnego „Głosu Seniora” Łukasza Salwarowskiego.
     3. Przewodniczącej Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Józefiny Hrynkiewicz

 


Patronat honorowy
Pełnomocnika Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego nad  
Obywatelskim Parlamentem Seniorów

 


Szanowni Państwo,

 
    
    Pełnomocnik Rządu ds Społeczeństwa Obywatelskiego Minister  Wojciech Kaczmarczyk objął patronat honorowy nad Obywatelskim Parlamentem Seniorów.
     To kolejny nasz wspólny sukces, ważny krok w umacnianiu rangi i pozycji OPS w polityce senioralnej Polski.

 
 
Pozdrawiam serdecznie

 


Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS

  Wniosek o patronat honorowy
Pełnomocnika Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego nad  
Obywatelskim Parlamentem Seniorów

Warszawa, dnia  15 kwietnia  2016 r.

                         

Szanowny Pan  
Wojciech Kaczmarczyk  
Pełnomocnik Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

 

     Szanowny Panie Ministrze,


     Pragniemy serdecznie podziękować za twórcze spotkanie w siedzibie KPRM w dniu 5 kwietnia br., w czasie którego mieliśmy możliwość przedstawienia Panu Ministrowi genezy, celów, programu i pierwszych doświadczeń Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jak również złożyć ofertę współpracy i partycypacji w zainicjowanych przez Pana programach.
   
     W nawiązaniu do dokonanych tam ustaleń zwracamy się zatem do Pana Ministra w imieniu  reprezentowanych w Obywatelskim Parlamencie Seniorów ponad 3 tysięcy organizacji osób starszych, w tym  ponad 520  UTW, 2500 jednostek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz środowiska Rad Seniorów z gorącą prośbą
 

o objęcie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów honorowym patronatem.

   
    Ta unikatowa, oddolna inicjatywa zbudowania instytucji rzecznictwa już 6,5 milionowej i stale rosnącej populacji osób starszych, będącej konsultantem/doradcą organów państwa w realizacji polityki senioralnej oraz bezpośrednim ewaluatorem tej polityki, wymaga partnerstwa i wsparcia ze strony najwyższych organów Państwa.
Potrzeba ustawicznego dialogu i wsparcia w naszym przekonaniu wynika zarówno z pionierskiego charakteru OPS, jak i niedostatecznej niestety wiedzy wielu uczestników życia publicznego co do samej idei społeczeństwa obywatelskiego jak i form partycypacji i współuczestnictwa.

    Idea i program Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wpisuje się doskonale w program dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ma na celu podniesienie rangi i nadanie praktycznego wymiaru partycypacji obywatelskiej oraz sprzyja wykorzystaniu kapitału społecznego dla wzmocnienia funkcji kontrolnej wobec władzy, partycypacji obywatelskiej w procesach podejmowania decyzji politycznych czy realizacji funkcji eksperckich w monitorowaniu procesów społecznych i sytuacji osób starszych we wszystkich sektorach ich funkcjonowania.  

     OPS jest w stanie być równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych sektorów władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.

   W celu efektywnej realizacji ambitnych zamierzeń OPS nakierowanych na partnerską współpracę z Parlamentem RP i Rządem RP w kreowaniu i monitorowaniu polityki senioralnej jako niezwykle ważnego elementu demokratycznego państwa, pokładamy nadzieje na to, że Pan Minister jako Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego dostrzeże ogromny potencjał społecznej aktywności tkwiący w Obywatelskim Parlamencie Seniorów i wesprze w różnych formach jego działalność.

     Poczytujemy sobie za zaszczyt zaproszenie nas do uczestnictwa w charakterze ekspertów w dwóch roboczych zespołach tematycznych i zobowiązujemy się, w ramach posiadanych kompetencji personalnych i społecznych, do aktywnej pracy nad szczegółowymi rozwiązaniami przygotowywanego przez Pana Ministra projektu Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  
   
    Jako członkowie Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kadencji 2015/2016 będziemy chcieli wesprzeć prace koncepcyjno - programowe nad Programem wiedzą i doświadczeniem najbardziej aktywnej społeczności osób starszych, działającej w setkach, a nawet tysiącach organizacji senioralnych. 
 
     Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań pojawiających się na drodze do uruchomienia potencjału aktywności obywatelskiej.

    Ze swej strony podejmujemy próbę systematycznego zapoznawania organizacji reprezentowanych w OPS z działaniami Pełnomocnika Rządu, promocję proponowanych działań i programów, w tym m.in. zaprezentowanych na Konferencji w KPRM 23.03.2016 r.  

     Wyrażając nadzieję na rozwój współpracy pozostajemy w wyrazami szacunku

 

W imieniu Prezydium OPS
 
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS 

 


Informacja na temat wyników konsultacji Zasad wyboru delegatów do  
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

     W związku z tym, iż w toku prowadzenia intensywnych konsultacji społecznych projektu Zasad.. zgłoszono wątpliwości dot. podstawy prawnej ich ustalenia, uprzejmie wyjaśniam, iż umocowanie do opracowania szczegółowych zasad akredytacji do OPS zawarte jest w Regulaminie OPS, przyjętym przez sesję plenarną OPS w dniu 1 października 2015 r. obowiązującym do końca I kadencji, tj do 30 września 2016 roku.

    Brzmienie Rozdz. V, ust. 5, p.8) cyt. Do kompetencji Prezydium OPS należy kierowanie pracami oraz wykonywanie wszelkich czynności w imieniu OPS w okresie pomiędzy posiedzeniami OPS oraz reprezentowanie OPS, w tym:

   8/ przygotowuje szczegółowe zasady wyboru delegatów na OPS, określa te kompetencje jednoznacznie.

    Celem usunięcia wątpliwości, doprecyzowano podstawy prawne Zasad …wymieniając je w preambule oraz usunięto z postanowień końcowych zapis dotyczący konsultowania Zasad z Komisją Polityki Senioralnej, jako mający jedynie kurtuazyjny, a nie prawny charakter.
    Dyskusja oraz przyjęcie zasad przewidziane jest w porządku obrad wspólnego posiedzenia Prezydium OPS i Prezydium Komisji w dniu 18 kwietnia 2016 r.


Z poważaniem

Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPSZaproszenie
na IV posiedzenie Prezydium 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

    Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

 Szanowni Członkowie Prezydium OPS
Szanowni Członkowie Prezydium Komisji OPS

                      
  ZAPROSZENIE

 

    Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV posiedzeniu Prezydium OPS, poszerzonym o pełny skład Prezydium Komisji OPS, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku, na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Budynek A, ul. Rakowiecka 24, (stacja Metro:  Pole Mokotowskie) o godzinie 14.00, II p. sala 208.

     Z uwagi na niezwykły ciężar gatunkowy  spraw będących przedmiotem obrad uprzejmie proszę  wcześniejsze zabukowanie sobie terminu oraz obecność wszystkich zaproszonych. Ewentualna nieobecność powinna być wcześniej zaawizowana i może być usprawiedliwiona  jedynie ważnymi, nie dającymi się usunąć przyczynami.

   Osobom zamiejscowym Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zwróci koszty dojazdu środkami publicznymi (PKP, PKS kl. II.). Prosimy o przywiezienie wypełnionych delegacji oraz  oryginał lub kserokopię biletów.


     W porządku obrad:
     1.   Podsumowanie I etapu konsultacji i przyjęcie przez
           Prezydium OPS i Komisji projektu Regulaminu  OPS
           na II i kolejne kadencje;
     2.   Omówienie projektu programu działania OPS
           na okres do końca kadencji, podział zadań w jego realizacji;
     3.   Podsumowanie dotychczasowych konferencji regionalnych
           z udziałem władz marszałkowskich i delegatów OPS;
     4.   Omówienie wniosków z Konferencji w KPRM
           pt.  WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
           W POLSCE - NOWE OTWARCIE oraz z kolejnego spotkania
           z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem;
     5.   Omówienie materiałów i programu działania OPS
           na posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej
           planowanej w maju 2016 r.;
     6.   Uzupełnienie składu Komisji organizacyjno-prawnej,
           wyznaczenie nowego członka Prezydium OPS
           do koordynacji i wsparcia  jej działania;
     7.   Informacja o wynikach rozmów z Wiceminister RPiPS 
           Panią Elżbietą Bojanowską;
     8.   Powołanie zespołu do przygotowania i weryfikacji
           dokumentacji akredytacji do II kadencji OPS
           - do ostatecznych decyzji Prezydium i Konwentu OPS;
     9.   Sprawa projektu - wniosku grantowego dla  OPS;
     10. Powołanie zespołu wolontariuszy OPS wspierającego
           prace Prezydium i Komisji;
     11. Sprawy bieżące wniesione przez obecnych członków
           Prezydium OPS i Komisji.

    Uprzejmie proszę o  przygotowanie  się do dyskusji w  sprawach objętych porządkiem obrad, tj. zwłaszcza opinii i propozycji w tematyce:
     - definicji organizacji senioralnej;
     - programu pracy OPS do końca kadencji;
     - logistyki i organizacji prowadzenia akredytacji
       na II kadencję OPS, umożliwiającej zachowanie
       ustalonych parytetów;
     - propozycje „osób zaufania publicznego” 
       do składu Konwentu OPS.

  

  Proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie www.fundacjaoputw.pl zakładka Obywatelski Parlament Seniorów oraz www.ops2.pl.tl, na której opublikowane będzie niebawem stanowisko Prezydium OPS odnośnie bardzo ważnych spraw będących przedmiotem Konferencji w KPRM i inne ważne informacje bieżące.
   Mając nadzieję na konstruktywną dyskusję i obecność wszystkich Państwa pozostaję z poważaniem

 

Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS

 Szanowni Delegaci 
  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

     Miło mi poinformować Państwa, iż  podejmowane przez  Prezydium OPS inicjatywy zmierzające do nawiązania kontaktów regionalnych  z Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami administracji publicznej i innymi adresatami naszych wystąpień  nabierają tempa, a ich dotychczasowe wyniki, konstruktywna wymiana myśli, deklaracje wsparcia i współpracy,  propozycje kolejnych debat   dobrze rokują dla wzrostu aktywności zarówno Delegatów do OPS, nawiązania  stałej owocnej współpracy regionalnej jak i kontynuowania tej unikalnej w świecie inicjatywy społecznej, jaką jest Obywatelski Parlament Seniorów.
     Po bardzo owocnym spotkaniu z Delegatami organizacji senioralnych w Olsztynie, Katowicach, Warszawie i Opolu mamy szanse na podobne spotkanie w  Krakowie.
     Przesyłam uzgodniony list - zaproszenie Marszałka Woj. Małopolskiego oraz zapraszam do twórczej debaty, bowiem  jest wiele wydarzeń i informacji,  które chciałabym  Państwu przekazać oraz dokumentów, które wymagają konsultacji i Państwa opinii.
    M.in. przesyłam roboczy projekt  nowego Regulaminu OPS, który w kolejnych kadencjach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów musi uregulować w całkowicie nowy sposób szereg spraw organizacyjnych i merytorycznych (pełny tekst w zakładce - „Projekt Regulaminu OPS”).    
   Poinformuję Państwa także o wynikach naszej dotychczasowej współpracy z MRPiPS, Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelarią Prezydenta RP, planowanym posiedzeniu Komisji  Polityki Senioralnej poświęconym problemom OPS i innych aktualnie toczących się ważnych dla seniorów sprawach.
     Mając nadzieję, że spotkanie w Krakowie będzie równie konstruktywne dla wszystkich gości  co poprzednie, pozostaję z serdecznymi pozdrowieniami oraz życzeniami Wesołych Świąt.

 

Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca OPS

 

 

  

Projekt nowego Regulaminu
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

  Prezydium OPS kieruje do wszystkich członków OPS projekt nowego Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z prośbą o  zgłaszanie  uwag lub uzupełnień, w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2016 r.

   Ewentualne propozycje prosimy formułować wyłącznie w formie  proponowanej treści  nowego zapisu, mającego zastąpić  wskazany zapis obecnego projektu.


     Pełny tekst projektu znajduje się w zakładce "Projekt Regulaminu OPS"

 

 
 


 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 13 odwiedzający (39 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=